Redovna godišnja skupština 2021.

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Odluke donete na redov. skupštini 2021

Izveštaj o rezultatima glasanja

Izveštaj o bitnom događaju redovna skupština 2021

Zapisnik sa 24. redovne skuštine

 

Poziv akcionarima     Izjava o punomoćniku  
Formulari za glasanje
Konsolid. god. Izveštaj za poslovnu 2020.
Godišnji izveštaj za poslovnu 2020.

 

Redovna skupština 2020.
Zapisnik sa 23. redovne sednice skupštine 31.07.2020.
Godišnji dokument o objavljenim informacijama
Odluke donete 31.07.2020.
Odluka br. 1 Odluka br. 2 Odluka br. 3 Odluka br. 4 Odluka br. 5
Odluka br. 6 Odluka br. 7 Odluka br. 8 Odluka br. 9 Odluka br. 10
Odluka br. 11 Odluka br. 12 Odluka br. 13
Izveštaj o rezultatima glasanja
Izveštaj o bitnom događaju
Poziv akcionarima 
Izjava o punomoćniku
Formular za glasanje-fizičko lice 
Formular za glasanje-pravno lice
Godišnji izveštaj Invest-Import a.d.
Konsolidovani god. izveštaj Invest-Import a.d.

Skupština 2019

Zapisnik sa 22. sednice redovne godišnje skupštine akcionara Invest-Import a.d.

 

XXII – Redovna skupština Invest-Import a.d.
26. jun.2019. godine u 10 časova
Odluka br.1    Odluka br.2    Odluka br.3
Odluka br.4    Odluka br.5    Odluka br.6
Odluka br.7    Odluka br.8    Odluka br.9
Odluka br.10  Odluka br.11  Odluka br.12
Odluka br.13
Izveštaj o održanoj skupštini
Rezultati glasanja
Godišnji dokument
Korigovani poziv akcionarima
Poziv akcionarima za 22. sednicu
Izjava o punomočniku
Formulari za glasanje

GI Invest-Imoprt ad 2018.

GI Konsolidovani Invest-Import ad 2018.

Skupština 2018

Zapisnik sa skupštine 22.06.2018.
Redovna skupština 2018. Poziv akcionarima   
Izjava o punomčniku i formulari za glasanje 2018.
Godisnji izv. Konsol. 2017-usvojen
Godisnji izvestaj 2017-usvojen
Odluke
Rezultati glasanja
Izveštaj o bitnom događaju
Dokument o objavljenim informacijama

Skupština 2017

poziv akcionarima 2017 Skupstina-2017-Izjava o punomocniku i formulari za glasanje u odsustvu   Izveštaj o rezultatima glasanja 28.06.2017.

Odluke donete na godišnjoj skupštini 28.06.2017.   Zapisnik sa XX redovne skupštine akcionara     Izveštaj o bitnom dogadjaju

Godišnji izveštaj Invest-Import a.d.   Konsolidovani god. izveštaj Invest-Import a.d.   Konsolidovani finansijski izveštaj 2016.

 Finansijski izveštaj 2016.

Vanredna skupština 2016

Vanredna XIX skupština-poziv akcionarima    Izjava o punoćniku i formulari za glasanje   XIX vanredna skupšt. rezultati glasanja

Izveštaj o održanoj vanrednoj sednici skupštine   Zapisnik sa vanredne sednice skupštine 18.07.2016.

XIX vanredna skupšt. odluka 1 XIX vanredna skupšt. odluka 2 XIX vanredna skupšt. odluka 3

Vanredna sednica skupštine-odluke    Vanredna sednica skupštine-rezultati glasanja  

Izveštaj o bitnom dogadjaju zapisnik-sa-xix-vanredne-skupstine-akcionara

Skupština 2016

Poziv akcionarima   Skupstina 2016 – Izjava o punomocniku i formulari za glasanje-1   Izveštaj o rezultatima glasanja skupšt. 14.06.2016 

Izveštaj o održanoj redovnoj skupštini 14.06.2016.   Zapisnik sa 17. godišnje skupštine akcionara 14.06.2016.   Odluke donete i usvojene na skupštini 14.06.2016.

Godišnji izveštaj za 2015.godinu   Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015.godinu   Javnobeleznicki zapisnik Invest-Import 23.6.2015

GFI 2015 redovan FI popunjen   Godišnji izveštaj za 2015. godinu   Godšnji izv. o posl.- konsolidovani 2015 (1)

Godišnji kosolidovani izveštaj za 2015. godinu

Skupština 2015

Poziv akcionarima za sednicu skupstine 2015  Skupstina 2015 – izjava o punomocniku – sadrzaj punomocja za glsanje   izvestaji o rezultatima glasanja po tackama dnevnog reda

Bilans stanja 2014   Bilans stanjaj I2014 konsolidovani  Bilans stanja 2014 konsolidovani   Odluke donete na godisnjoj skupstini drustva 23.6.2015 Izvestaj o bitnom dogadjaju – odrzanoj redovnoj sednici godisnje skupstine akcionara i odluci o raspodeli dobiti

Godisnji izvestaj 2014  Godisnji Izvestaj 2014 konsolidovani  Napomene uz FI za poslovnu_ 2014_ godinuEP

Godisnji izvestaj o objavljenim informacijama jul  Javnobeleznicki zapisnik Invest-Import 23.6.2015

Skupština 2014

Skupstina 2014 – izvestaj o rezultatima glasanja     skupstina 2014 odluke donete na XV redovnoj sedmici 30.6.2014

Skupstina 2014 izvestaj o rezultatima glasanja  IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU 03.07.2014